กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญฤทัย บัวสุดตา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชลิตา ชาญศึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชลิดา หลักเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายณัฐกฤษ ภานุมาส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1