กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวภรณ์ทิพย์ พลอยประดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0890939011

นางสาวจุฑามาศ เนียมจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4