กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินท์จำรัส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวัชรินทร์ อินธิมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายตรีระวุฒิ สอนไชยยาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายโชคอนันต์ เจริญศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายจรูญ หอมดวน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2