กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนภารัตน์ กล้าหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายพิทยา วงค์ชาชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนภัสสร สังสีแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศิริวรรณ ทองคำพัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4