กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ ท้วมแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางหัทญา ธิศาเวช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเกวรินทร์ ศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3