กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวลลิตา ยวงโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอังคณา เมฆแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกิตติยา เกปัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2