ปฐมวัย

นางสาวนิภาพร ทองนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายรุ่งรวิน ใจสุทธิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนภารัตน์ ปะนามะเก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3