ทำเนียบบุคลากร

นางปริญา พีรปรัชญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิยะดา นาคสิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนภารัตน์ ปะนามะเก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางวัชรินทร์ อินธิมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินจำรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกรรณิการ์ ท้วมแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางหัทญา ธิศาเวช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวภรณ์ทิพย์ พลอยประดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวขวัญฤทัย บัวสุดตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุพิดา ยิ้มเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ ไทยเมืองพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวชลิตา ชาญศึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวลลิตา ยวงโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอังคณา เมฆแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกิตติยา เกปัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลิดา หลักเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายตรีระวุฒิ สอนไชยยาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายพิทยา วงค์ชาชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนภัสสร สังสีแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกวรินทร์ ศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายโชคอนันต์ เจริญศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวมะลิวรรณ ใจคุ้มเก่า
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายจรูญ หอมดวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิภาพร ทองนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายรุ่งรวิน ใจสุทธิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเกียรติศักดิ์ ภูปาทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจุฑามาศ เนียมจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริวรรณ ทองคำพัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายณัฐกฤษ ภานุมาส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฏฐธิดา สามหมอ
ํธุระการ

นายมนตรี เครือนาค
พนักงานบริการ