ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไป๋ จูจรูญ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.ย.2474 - 1 พ.ย.2474
ชื่อ-นามสกุล : นายกิมชวน เกษวัฒนา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ย. 2474 - 2 พ.ค. 2475
ชื่อ-นามสกุล : นายไป๋ จูจรูญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พ.ค. 2475 - 2 มิ.ย. 2475
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ทองระอา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มิ.ย. 2475 - 5 มิ.ย. 2476
ชื่อ-นามสกุล : นายกวี วีระจิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มิ.ย. 2476 - 1 พ.ค. 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายปก พรมเงิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ค. 2485 - 1 มิ.ย. 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ จักรแก้ว
ตำแหน่ง : รักษาการแทนครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มิ.ย. 2496 - 4 ก.ย. 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ปรีดานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.ย.2498 - 1 มิ.ย. 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายรื่น ภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มิ.ย. 2502 - 30 ก.ย. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขุม ตัญกาญจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ก.ย. 2531 - 30 ก.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2535 - 14 ม.ค. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ ประพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ม.ค. 2540 - 1 ธ.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางประกอบ ชมจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธ.ค. 2542 - 10 ต.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพา ถ้วยงาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ต.ค. 2543 - 7 ต.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาชัย วงศาโรจน์
ตำแหน่ง : รักษาการอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธ.ค. 2547 - 3 พ.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ชูเชิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2548 - 3 พ.ค. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล อินกล่ำ
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พ.ค. 2553 - 27 ม.ค. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล อินกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ม.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายอะหนุ่ย จันละบุตร
ตำแหน่ง : ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2557 - 23 ต.ค. 2557
เบอร์โทรศัพท์ : 0841588962
อีเมล์ : nui1326@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ ทองดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ต.ค. 2557 - 28 ต.ค. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2558 - 10 มีนาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ใจเย็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มีนาคม 2559-30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางปริญา พีรปรัชญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565