เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ  

 
                                               ถิ่นสถานการศึกษาชลบุรี   เขต3มีศรีราชาสง่าเด่น 
                                      วัดจุกกะเฌอเลอค่าจันทราเพ็ญไม่ว่างเว้นความรู้คู่กายา

                                              ม่วงชมพูดูสง่าปัญญาเลิศ   ก่อกำเนิดความรู้เด่นเห็นคุณค่า 
                                      หลวงพ่อเริ่ม  มีจิตคิดเมตตา ตั้งนามว่าโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

                                              2474  มีชื่อโรงเรียนแล้ว  ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางเสมอ 
                                      เยาวชนของไทยได้พบเจอ ช่างเลิศเลอค่าล้ำนำความดี

                                              เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ ไม่ลดละหาความรู้คู่ศักดิ์ศรี 
                                     ชุมชนผู้ปกครองเหล่าน้องพี่ มีไมตรีร่วมจิตคิดช่วยกัน

                                                          วัดจุกกะเฌอดูเด่นเป็นศักดิ์ศรี  คุณความดียึดมั่นร่วมสร้างสรรค์ 
                                      เราทั้งหลายเพื่อนพ้อง พี่น้องกัน  สมานฉันท์โชติช่วงม่วงชมพู