วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                       วิสัยทัศน์ (VISION)
 
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  ครูเป็นครูมืออาชีพ การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล