ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2474
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยความร่วมมือ
ของท่านพระครูวิริยาภรณ์ (หลวงพ่อเริ่ม) เจ้าอาวาสวัดจุกกะเฌอ และ
นายสนิท อนันตสมบูรณ์ ศึกษาธิการอำเภอศรีราชา ร่วมกับ ขุนพนัส ชโนประการ ปลัดอำเภอศรีราชา เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน โดยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตามลำดับดังนี้

12 กันยายน 2474 1 พฤศจิกายน 2474
     นายไป๋ จูจรูญ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

10 พฤศจิกายน 2474 2 พฤษภาคม 2475
     นายกิมชวน เกษวัฒนา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

2 พฤษภาคม 2475 24 มิถุนายน 2475
   นายไป๋ จูจรูญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

24 มิถุนายน 2475 5 มิถุนายน 2476
    นายวิเชียร ทองระอา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

5 มิถุนายน 2476 1 พฤษภาคม 2485
   นายกวี วีระจิต ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ในตอนนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากนายอำเภอศรีราชา จัดคนที่ค้างชำระค่ารัชชูประการมาช่วยเหลือ และได้รับเงินค่าใช้สอยร่วมในการก่อสร้างได้อาคาร 1 หลัง วันที่ 1 พฤษภาคม 2485 นายกวี วีระจิต ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเสมียนมหาดไทย

1 พฤษภาคม 2475 1 มิถุนายน 2496 นายปก พรมเงิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2487 ทางการได้ทำการเปิดป้ายโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ (พินิจ เริ่มอำรุง) บึง 1

1 มิถุนายน 2496 - 4 กันยายน 2498 นายสมศักดิ์ จักรแก้ว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

4 กันยายน 2498 - 1 มิถุนายน 2502 นายสุวรรณ ปรีดานนท์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

เนื่องจากอาคารเรียนถูกวาตภัยจากลมใต้ฝุ่น อาคารเรียนชำรุดเสียหาย ทางราชการได้จัดสรรเงิน จำนวน 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) มาสร้างอาคารเรียนใหม่ ซึ่งสร้างได้เพียงเสาและหลังคาเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ยังไม่มี

1 มิถุนายน 2502 30 กันยายน 2530 นายรื่น ภักดี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

5 มกราคม 2530          นายรื่น ภักดี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ในปี พ.ศ. 2504 สภาจังหวัดอนุมัติเงินจำนวน 7,766 บาท (-เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-) เพื่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน แต่เนื่องจากอาคารเรียนอยู่ที่ต่ำไม่เหมาะสมท่านพระครูวิริยาภรณ์ พร้อมด้วยกรรมการศึกษา- คณะครู จึงได้ย้ายมาสร้างในที่สูง ตีฝาเทพื้น เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2505

พ.ศ. 2509 ทางสภาจังหวัดได้อนุมัติเงินอีก 5,000 บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) ได้ตีฝากั้นห้องเรียน ซ่อมศาลาการเปรียญ ทำประตูหน้าต่างกั้นฝาใช้เป็นที่เรียน

พ.ศ. 2513 ทางสภาจังหวัดได้อนุมัติเงินอีก 77,000 บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ซ่อมศาลาการเปรียญ ทำประตูหน้าต่างกั้นฝาใช้เป็นที่เรียน

พ.ศ.2515 ทางสภาจังหวัดอนุมัติเงินอีก 40,000 บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) กั้นห้องและทำประตูเหล็ก

พ.ศ. 2516 ท่านพลตรี ศิริ ศิริโยธิน ได้ทอดผ้าป่าที่วัดจุกกะเฌอ ได้เงินจำนวน 57,000 บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) นำเงินมาจ้างช่างทาสีอาคารเรียน

ในปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ในที่ดินของวัด โดยได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาส ตามแบบ สปช.105/26 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน เป็นเงินจำนวน 1,039,000 บาท (-หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

        ในปีงบประมาณ 2530 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.

202/26 จำนวน 1 หลัง ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง

23 กุมภาพันธ์ 2531 30 กันยายน 2535 นายสุขุม กัญกาญจน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

1 ตุลาคม 2535 14 มกราคม 2540 นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

15 มกราคม 2540 1 ธันวาคม 2542 นายสงบ ประพันธ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ในปีงบประมาณ 2542 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลังเป็นจำนวนเงิน 816,500 บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวน 3 ห้องเรียน

ต่อมาคณะกรรมการโรงเรียนและคณะครู จัดงานหาเงินสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง และกำแพงโรงเรียน ยาว 93 เมตร เป็นเงิน 163,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2 ธันวาคม 2542 10 ตุลาคม 2553 นางประกอบ ชมจันทร์ รักษาการในตำแหน่งอาจารใหญ่ มีข้าราชการครู จำนวน 6 คน ครูช่วยราชการ 1 คน รวมทั้งหมด 8 คน

11 ตุลาคม 2543 7 ตุลาคม 2547 นางอัมพา ด้วยงาม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

8 ตุลาคม 2547 15 ธันวาคม 2547 นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบางละมุง รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

16 ธันวาคม 2547 นายธนาชัย วงศาโรจน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

นายธวัชชัย ชูเชิด ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 โดยมีการจัดเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 319 คน

เหตุการณ์เพิ่มเติมที่สำคัญ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,000 บาท (หนี่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 27 มกราคม 2554 นายอำพล อินกล่ำ ตำแหน่งรักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

วันที่ 28 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2557 นายอำพล อินกล่ำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

เหตุการณ์เพิ่มเติมที่สำคัญ โรงเรียนวัดจุกกระเชอได้รับงบประมาณจากสพฐ. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุงใหม่) 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1หลัง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,4X,XXX บาท (สามล้านสี่แสน.................) ทำการเปิดใช้อาคารเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3 นายวิชัย พวงภาคีศิริ เป็นประธานในพิธี

        วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 24 ตุลาคม 2557 นายอะหนุ่ย  จันละบุตร  ตำแหน่งครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

        วันที่ 25 ตุลาคม 2557 – 28 ตุลาคม 2558 นายวิชาญ ทองดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

        วันที่ 29 ตุลาคม 2558 – วันที่ 10 มีนาคม 2559 นางฐิติชญา  สุขสวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

        เหตุการณ์เพิ่มเติมที่สำคัญ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระอธิการจาลึก  สญฺญโต เจ้าอาวาสวัดจุกกะเฌอ มีดำริและเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน “ตระกูลพุ่มเมือง” เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยใช้แบบอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุงใหม่) 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,4X,XXX บาท (สองล้านสี่แสน.................) ทำการเปิดใช้อาคารเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

วันที่ 11 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน นายธวัช  ใจเย็น  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
       เหตุการณ์เพิ่มเติมที่สำคัญ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียน นายธวัช ใจเย็น ได้บริจาคทรัพย์ส่วนบุคคลในการก่อสร้างเทพื้นซีเมนต์ถนนหน้าอาคารเรียน 3 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน นางปริญา พีรปรัชญา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ